Stanovy OZ Ivanskí záhradkári

STANOVY

občianskeho združenia Ivanskí záhradkári

PREAMBULA

 1. Občianske združenie Ivanskí záhradkári je nezávislým občianskym združením fyzických osôb a právnických osôb v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 2. Je združením občanov, ktorých spoločným úsilím je prispieť  k rozvoju obce Ivanka pri Dunaji, k zviditeľňovaniu prírodného bohatstva a dedičstva obce a regiónu, organizovať a podporovať aktivity v oblasti cestovného ruchu a aktívneho odpočinku detí, mládeže a dospelých, ako aj v oblasti starostlivosti o environmentálne prostredie.
 3. Je otvoreným združením pre každého občana bez rozdielu veku, pohlavia, rasy, politickej, národnej či inej príslušnosti.
 4. Otvorene bude spolupracovať s občianskymi združeniami, organizáciami a inštitúciami, ktoré súhlasia s touto Preambulou a Stanovami, rešpektujú ich a stotožňujú sa s činnosťou a s napĺňaním jeho cieľov.
 5. Bude zachovávať vo svojej činnosti spoluprácu s obcou Ivanka pri Dunaji  v oblasti starostlivosti o environmentálne prostredie.
  Občianske združenie Ivanskí záhradkári sa bude vždy riadiť podľa zákonov platných v Slovenskej republike.
  V Ivanke pri Dunaji  21.09.2012


Článok I

Základné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia je Ivanskí záhradkári (ďalej len „združenie“).
 2. Sídlo občianskeho združenia Ivanskí záhradkári je:Pekná 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji.
 3. Občianske združenie môže používať v písomnom styku skratku OZ IZ Ivanka pri Dunaji.


Článok II

Právna povaha

Občianske združenie je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov o združovaní občanov právnickou osobou, ktorá môže nadobúdať práva a zaväzovať sa vo svojom mene.

Článok III

Poslanie združenia

Poslaním združenia je najmä organizovať, zabezpečovať a  rozvíjať záhradkársku činnosť, spolupracovať na tvorbe a ochrane životného prostredia, zastupovať, vyjadrovať a uspokojovať záujmy a  potreby svojich členov a vytvárať im podmienky  na aktívny odpočinok.

Združenie sa ďalej venuje:

 • hospodárskej činnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi združenia a poslaním združenia.


Článok IV

Predmet činnosti a ciele združenia

 1. Vykonávať organizačnú, odbornú, osvetovú, metodickú a výchovnú činnosť zameranú na rozvoj záhradkárstva.
 2. Vytvárať a chrániť životné prostredie a uplatňovať ekologické princípy hospodárenia na pôde.
 3. Zabezpečovať teoretickú a praktickú výchovnú činnosť zameranú na pestovanie ovocia, zeleniny, hrozna, okrasných a liečivých rastlín, a tým pomáhať zvyšovať úroveň záhradnej kultúry a životného prostredia.
 4. Organizovať prednášky, školenia, výstavy, súťaže, zájazdy, exkurzie, kultúrne a iné spoločenské podujatia. Motivovať k tvorivej činnosti všetky vekové kategórie tvorivými dielňami.
 5. Zapájať mládež do záhradkárskej činnosti a upevňovať vzťah mládeže k životnému prostrediu.
 6. Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických a právnických osôb. Môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu  s inými organizáciami príbuzného zamerania v Slovenskej republike aj v zahraničí a zúčastňovať sa medzinárodných podujatí.
 7. Podporovať tradičný spôsob obhospodarovania krajiny so zreteľom na trvalo udržateľný rozvoj.
 8. Vytvárať esteticky príťažlivé prostredie z pohľadu skvalitnenia života v obci a revitalizáciu prostredia.
 9. Realizovať aktivity a projekty súvisiace so zameraním a cieľmi združenia, ktoré prispievajú k prezentovaniu, publikovaniu a propagácii činnosti združenia.
 10. Publikačná a edičná činnosť. 


Článok V

Členstvo

 1. Členstvo v združení je dobrovoľné.
 2. Členom združenia sa môže stať osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je spôsobilá na právne úkony a ktorá súhlasí s Preambulou a Stanovami združenia, stotožňuje sa s cieľmi a zameraním činnosti združenia. Ostatné osoby sa môžu stať členmi združenia, ak sú zastúpené zákonným zástupcom.
 3. O prijatí za člena rozhoduje Predsedníctvo združenia na základe písomnej prihlášky a zaplatení členského príspevku.
 4. Členom združenia môže byť fyzická i právnická osoba.
 5. Zánik členstva je podmienený:
  1. Vystúpením zo združenia
  2. Nezaplatením členského príspevku za kalendárny rok do nasledujúcej členskej schôdze
  3. Vylúčením, o ktorom rozhoduje Predsedníctvo združenia
  4. Úmrtím člena resp. zánikom právnickej osoby
  5. Zánikom združenia


Článok VI

Práva a povinnosti členov

 1. Členovia majú právo:
  1. Podieľať sa na činnosti združenia
  2. Predkladať návrhy, pripomienky a podnety k činnosti združenia
  3. Byť informovaní o činnosti Predsedníctva
  4. Voliť a byť volení do príslušných orgánov združenia
 2. Členovia združenia majú povinnosti:
  1. Platiť členské a účelové príspevky v stanovených termínoch
  2. Dodržiavať Stanovy združenia a plniť uznesenia orgánov
  3. Aktívne sa podieľať na činnosti združenia
  4. Riadne a zodpovedne vykonávať funkciu, ktorú prijali
  5. Chrániť, zveľaďovať a opatrovať majetok združenia

Článok VII

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

 1. Členská schôdza
 2. Predsedníctvo
 3. Revízor


Členská schôdza

 1. Je najvyšším orgánom združenia a je tvorená všetkými členmi združenia. Právnická osoba je zastúpená svojim štatutárnym zástupcom.
 2. Členskú schôdzu zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej však jeden krát ročne. Predsedníctvo zvoláva mimoriadnu členskú schôdzu aj vtedy, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov. Pri rozhodovaní o zániku, zlúčení alebo zmene Stanov združenia rozhoduje dvojtretinová väčšina prítomných členov. Členská schôdza  je uznášaniaschopná pri nadpolovičnej účasti všetkých členov, ktorí splnili všetky povinnosti člena podľa Stanov združenia. V prípade, že sa Členskej schôdze nezúčastní nadpolovičná väčšina členov, Predsedníctvo Členskú schôdzu rozpustí, pretože nie je uznášaniaschopná. Predsedníctvo do mesiaca od uskutočnenia Členskej schôdze zvolá Členskú schôdzu znova. V takomto prípade je Členská schôdza uznášaniaschopná v počte prítomných členov. Členská schôdza resp. mimoriadna členská schôdza môže prijať uznesenie nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
 3. Členská schôdza najmä:
  1. Schvaľuje Stanovy združenia resp. zmeny a doplnky
  2. Volí a odvoláva členov Predsedníctva
  3. Volí a odvoláva Revízora
  4. Schvaľuje správu o činnosti a správu o hospodárení združenia
  5. Schvaľuje plán činnosti združenia
  6. Rozhoduje o zániku združenia
  7. Schvaľuje výšku členského príspevku na návrh Predsedníctva


Predsedníctvo 

 1. Zodpovedá za svoju činnosť Členskej schôdzi
 2. Volí a odvoláva Členská schôdza. Funkčné obdobie je päťročné. Predsedníctvo má najmenej troch členov, ktorí si zo svojho stredu volia predsedu a podpredsedu združenia. Obaja majú právo konať samostatne. Podpredseda koná v prípade, že predseda združenia z akýchkoľvek dôvodov nemôže za združenie konať
 3. Je výkonným orgánom združenia, ktorý zabezpečuje činnosť združenia podľa plánu činnosti schváleného Členskou schôdzou. Predsedníctvo rozhoduje hlasovaním a je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov predsedníctva
 4. Predsedníctvo najmä:
  1. Rozhoduje o prijatí a vylúčení členov združenia
  2. Vypracúva plán činnosti a navrhuje výšku členského príspevku
  3. Zvoláva a pripravuje Členskú schôdzu
  4. Riadi a zabezpečuje činnosť združenia
  5. Schvaľuje správu o činnosti a správu o hospodárení združenia
  6. Predkladá Členskej schôdzi návrh na zánik združenia
  7. Rozhoduje o hospodárení a účelnom využití prostriedkov združenia
  8. Navrhuje zmenu Stanov, ich zmeny a doplnky
  9. Štatutárny zástupcovia - predseda a podpredseda zastupujú združenie navonok a zabezpečujú spoluprácu s inými mimovládnymi organizáciami.


Revízor

 1. Je orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Členskej schôdzi
 2. Je oprávnený nahliadnuť do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činností združenia a kontrolovať, či účtovné záznamy sú vedené v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť združenia uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými predpismi a Stanovami
 3. Členskej schôdzi predkladá správu o výsledkoch revíznej činnosti
 4. Revízor nemôže byť členom Predsedníctva
 5. Funkčné obdobie je päťročné


Článok VIII

Hospodárenie združenia

 1. Hospodárenie sa uskutočňuje a riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a Stanovami združenia
 2. Združenie hospodári s majetkom, ktorého zdrojmi sú:
  1. Pravidelné členské príspevky
  2. Príspevky a dary fyzických osôb, sponzorské dary od právnických osôb
  3. Výnosy z vlastnej činnosti, tieto môžu byť použité len na podporu cieľov združenia
  4. Príspevky z podielu zaplatenej dane podľa Zákona o dani z príjmu
  5. Úroky z finančných prostriedkov v peňažnom ústave
  6. Dotácie, granty a iné príspevky.


Členské príspevky:

 1. Člen platí pri vstupe do združenia členský príspevok
 2. Člen je povinný zaplatiť členský príspevok za kalendárny rok, ktorý je splatný do nasledujúcej výročnej členskej schôdze


Článok IX

Zánik združenia

Združenie zanikne:

 1. Uznesením Členskej schôdze o dobrovoľnom rozpustení
 2. Právoplatným rozhodnutím Ministerstve vnútra SR o jeho rozpustení.


V prípade zániku združenia rozhoduje o majetku združenia likvidátor určený uznesením Členskej schôdze alebo Ministerstva vnútra SR v prípade rozhodnutia podľa bodu 2.

Článok X

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia členskou schôdzou
 2. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR


Registrácia zmeny bola vykonaná.

© Ivanskí záhradkári. Designed by OneGuard, s.r.o.